Dave Hunt: A Vatikán árnyékában (28.fejezet)

28
Az eljövendő új világrend
Egy olyan korban, amikor a tudósok az univerzum születésének okairól vitáznak, a Mária iránti csodálat olyan méreteket ölt, mint még azelőtt soha. A Szűzbe vetett hit újjáéledését lehet tapasztalni világszerte. Mária-imádók milliói özönlenek a különböző Mária-kegyhelyekhez; közöttük egyre több a fiatal. Különösen figyelemreméltó, hogy az utóbbi néhány évben mennyire megnövekedett azoknak a helyeknek - Jugoszláviától kezdve Coloradóig - a száma, ahol a Szűz állítólagosán megjelent.
A Time magazin
Kétségtelen, hogy VI. Pál, XXIII. János és II. János Pál pápák a békemozgalom legnagyobb alakjai, és egyben úttörői annak a folyamatnak, mely során a katolikus egyház belekerül a New Pige mozgalmába.  Róbert Muller
Minden évben, február I l-én a katolikus egyház a Lourdes-i Miasszonyunk jelenésére emlékezik szertartásain. II. János Pál pápa
Time magazin beszámolója szerint az egész világon olyan sok Mária-jelenés történt, hogy a XX. század vége a Mária-zarándoklatok korává vált. A hívek azokhoz a szentélyekhez zarán­dokolnak, amelyeket a különböző jelenések emlékére emeltek. Egye­dül Franciaországban például 937 Mária-kegyhely található.4 1961 és 1965 között kb. kétezer jelenés történt az északnyugati spanyol falu­ban, Garabandalban, melyet okkult jelenségek kísértek, s melyek so­rán apokaliptikus üzenetek hangzottak el a világ számára. 1983-ban palesztin arabok százai „látták szűz Máriát" Betlehem közelében, Izra­elben. Szinte az egész világon megjelent már: Nagyasszonyunk megjelent Dozule-ban,.., a ruandai Kibehó- ban..., Akitában, Japánban..., voltak jelenések még Chilében, Auszt­ráliában, Lengyelországban..., Kanadában, San Damianóban (az olaszországi Assisiben), Kairóban..., Amsterdamban.5
Ezeknek a jelenéseknek az lett az eredménye, hogy több millió em­ber kezdett el hinni a katolikus Máriában. A Franciaországban talál­ható Lourdes-i kegyhely kb. öt és fél millió zarándokot vonz évente. A lengyelországi Fekete Madonna 5 millió embert vonz, a portugáliai Fátimát pedig állandóan 4,5 millió zarándok látogatja minden évben a világ összes országából. Mióta II. János Pál meglátogatta az írországi Knockban található Mária-kegyhelyet, azóta a hely látogatottsága megduplázódott, s ez a szám évente másfél milliót tesz ki. Ennek a ha­talmas embertömegnek a fogadására 1986-ban nemzetközi repülőteret nyitottak meg Knockban.6 A floridai Orlandóban nemrégen nyitották meg azt a kegyhelyet, melynek neve: „Máriának, a világmindenség ki­rálynőjének szentélye". A Mexico City közelében található Guadalu- peban a Miasszonyunk szentélye évente 20 millió embert vonz.7
Máriát mint közbenjárót az egész világon ünneplik. A Sri lankai Miasszonyunk, akinek a II. világháború alatti japán invázió elhárítását tulajdonítják, Sri Lanka patrónája, védőszentje 1948 óta. A copacabanai Miasszonyunk a bolíviai haditengerészet védőszentje, míg a coromotói Venezueláé.8 A lengyel elnök, Lech Walesa Fátimába za­rándokolt el, ahol hálaadó imákkal áldozott Máriának Lengyelország szabaddá válásáért.9 II. János Pál pápa szerint a kommunizmus bukása Európában Máriának köszönhető.10 Kondrusiewicz, moszkvai pátriár­ka szintén erről van meggyőződve, és 1991-ben Fátimába zarándokolt, s mindezt a nemzeti TV-csatornán is lehetett látni. A fátimai Miasszonyunk számára, aki megjelent a Szovjetunióban a berlini fal leom­lása előtt, hamarosan szentélyt fognak emelni Moszkvában hálájuk kifejezéseként, hogy legyőzte a kommunizmust." Kondrusiewicz azt akarja, hogy a szentély ennek a nagy győzelemnek örök emlékeztető­jéül szolgáljon.12
A jelenések mindig az eljövendő antikrisztusi világvallást hirdetik: minden vallás alapvetően ugyanaz, és egyesíteni kell őket a béke érde­kében. Olyan ökumenikus evangéliumot hirdet, melyet „elfogadhat katolikus, protestáns, muzulmán vagy zsidó"13. Mária kijelenti: „min­denki Istent imádja a maga módján, és közben békesség van a szívek­ben"14. A Bosznia-Hercegovina déli részén található Medjugoréban is ez volt az üzenete „miasszonyunknak"; s a látnokok azt állítják, hogy a szűz az utóbbi tizenhárom évben15 naponta megjelenik Horvátország szívében.
A jelenések és a hivatalos katolikus doktrína
A Mária-jelenések aligha vonzanának ilyen hatalmas embertömeget, ha hivatalos dogmák nem támogatnák őket. A katolikusoknak azt ta­nítják, hogy imádkozzanak Máriához, és azt ígérik nekik, hogy meg fogja őket menteni minden veszélyből, és minden szükségüket be fog­ja tölteni. A katolikus egyház új katekizmusa16 kijelenti: „A boldogsá­gos szűz már a legrégebbi idők óta fel van ruházva azzal a névvel, hogy Istennek az anyja, akinek a védelmét buzgón keresik az igazak bármi­nemű veszély vagy szükség idején."17
Íme a legfőbb, hivatalos római katolikus doktrína, amely Máriának tulajdonítja azt a hatalmat és erőt, ami egyedül Istent illeti meg. Fur­csa módon a „This Rock" (Ez a kőszikla) című vezető katolikus hitvé­delmi folyóirat épp ezt a részt idézi abban a cikkében, amelyben meg­állapítja, hogy bár a katolikusoknak a nagy százaléka Máriát Istennel egyenlőnek tartja, ez mégsem tekinthető a katolikus egyház hivatalos álláspontjának.18 A következő idézet azonban ennek ellenkezőjét bizo­nyítja: „az igazak (Máriához) futnak védelemért... bármilyen veszély vagy szükség idején". Istenen kívül képes-e valaki védelmet adni az igazaknak, vagy betölteni a szükségüket?
Az egész Bibliában egyetlen ima sincs Máriához, egyetlen beszámo­ló sincs arról, hogy csodálatosan segített volna valakinek, és egyetlen­egy ígéret sincs arra, hogy ő ezt valaha is megteszi, vagy képes lenne erre. Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig az az ígéret húzódik végig, hogy a védelmet és segítséget egyedül Istenben és Krisztusban le­het keresni és megtalálni. Ezt a tényt több száz igevers támasztja alá, melyekből csak néhány példát említek meg: Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. (5Mózes 33,27) (hajlék: mentsvár - a ford. megjegyzése) Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomo­rúságban. (Zsoltárok 46,1)Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. (Zsoltárok 62,7)
Azt mondom az Úrnak: én oltalmam, váram, Istenem; őbenne bízom! (Zsoltárok 91,2)
Ne félj, én megsegítelek, szól az Úr, Izraelnek szentje.(Ésaiás 41,14)
Uram (Jézus), tarts meg engem! (Máté 14,30)
Uram (Jézus), légy segítségül nékem! (Máté 15,25)
Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmas­ságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. (Zsidókhoz írt levél 4,16)
A mindenható erejű és szerető Jézus Krisztus (aki egy az Atyával), ígéret szerint megvédi azokat, akik belé vetik bizalmukat. Akkor miért kellene hát segítségül hívni Mária nevét? Ő talán hatalmasabb, mint Isten? Együttérzőbb, megbízhatóbb vagy hamarabb válaszol? Bár a leg­több katolikus nem hajlandó elismerni, mégis a Mária személyéhez fű­zött tanítások kimondatlanul a Szentháromságot tagadják. Amikor az Egyesült Államokban nemrég körülhordozták a guadalupei Miasszo­nyunk szobrát, csodákat tulajdonítottak neki. Mexikóban is hódolat­tal fogadták: Mexikó fővárosában a buszok műszerfalain a szűz tiszteletére virá­gokkal feldíszített oltárokat lehet látni. Mexikó gyárainak falán gyak­ran függ a szűz képe, hogy így ösztönözzék az embereket a jó magatar­tásra. A Bazilikába évente ellátogató több tízezer zarándok az út vé­gét térden csúszva teszi meg.19
Az a tény, hogy segítségül hívják Máriát, és védelmet kérnek tőle, azt mutatja, hogy legalábbis egyenlővé teszik Istennel, de számos eset­ben Isten és Krisztus elé helyezik. Ez nem a Biblia Máriája, hanem az az asszony, aki a fenevadon ül! A katolikus Máriába vetett hit, a több ezer jelenéssel együtt, egyedülállóan készíti elő az utat az egységes vi­lágvallás, egy új világrend uralma számára.
A csodálatos Mária egyedülálló szerepe
A nők ma világszerte olyan mértékben hangsúlyozzák jogaikat, mint még korábban soha a történelem folyamán. Az általános közvéle­ménnyel ellentétben a családi viszályoknak sokkal nagyobb mérték­ben kiváltói a nők, mint a férfiak.20 Csak Isten adhatott Jánosnak 1900 évvel ezelőtt egy olyan látást, amely rendkívül ráillik a mai korra.
A jelenkor eseményeiből bizonyosnak tűnik, hogy a fenevadon egy fog ülni. A történelem egyetlen asszonya sem jöhet a római katoli­cizmus „mindenható, mindentudó és mindenütt jelenvaló" Máriája közelébe. Lehetséges lenne, hogy az a személy, aki az új világrendben betöltött egyedülálló szerepére készül, és a fenevadon ül, most az egész világon úgy jelenik meg milliók számára, mint a hatalom tündöklő bir­tokosa? Az ige rendkívül találó! II. János Pál ezt mondta: Máriának kell inspirálnia mindazokat, akik együttműködnek az egyház apostoli küldetésében, hogy az emberiség újjászülessen...; az egyház halad előre egy olyan ösvényen, melyet már a szűz Mária elő­re kitaposott.21
Ennek a Máriának ökumenikus hatalma abból ered, hogy olyan is­tenségként lép fel, akihez a világ összes vallásának a követői oda tud­nak fordulni. Egy női istenség - a mai kor szellemével. Még a protes­tánsok is vonzónak találják őt. 1993 novemberében egy nők számára tartott konferencián „több, mint kétezer résztvevő vett részt egy olyan szertartáson..., ahol egy női istenség állt a középpontban..., (és) egy olyan ceremónián, ahol a résztvevő nők tejet és mézet ettek, hogy ki­fejezzék tiszteletüket az istennő iránt". Egy távoli New Age-es össze­jövetel? Nem, a résztvevők többsége a legnagyobb protestáns gyüleke­zetekből került ki."
Egy női lutheránus pásztor „azzal dicsekedett, hogy Jézus Krisztus­nak még a nevét sem említették meg", míg egy másik egyházi vezető arra biztatta a résztvevőket, hogy „vessék el az Atya patriarchális képét."
Egy koreai teológus, Chung Hyun Kyung arra buzdította a keresz­tényeket, hogy vegyenek fel egy „új szentháromságot", amely buddhis­ta, hindu és Fülöp-szigetekbeli istennőkből állna."
A katolicizmus e téren is újat hozott. A katolikus Mária egy olyan istennő, amely minden vallásnak megfelel, és a föld népességének egy­negyede imádja őt. Ezenkívül azzal a képességgel is rendelkezik, hogy vonzóvá tudja tenni magát a tömegek előtt, Már évszázadokon keresz­tül bizonyította ezt nemzeti szinten is. Máriát az ukrán emberek királynőjének kiáltották ki 1037-ben, és ugyanebben az időben Magyarországot is felajánlotta Szent István ki­rály Mária számára. Angliát 1381-ben II. Richárd szentelte oda Mári­ának nagy ünnepélyességgel, mint a Boldogságos Szűz saját örökségét.
Franciaországot is átadták Máriának 1638-ban XIII. Lajos paran­csára, aki azt mondta: „Elsősorban személyünket, államunkat, koro­nánkat és az alattvalóinkat szenteljük neki." Lengyelország esetében ez 1656-ban történt meg, amikor Kázmér király uralkodott. Az összes dél-amerikai spanyol gyarmatot Máriának ajánlották fel egy nagy ün­nepség keretében 1643-ban IV. Fülöp parancsára; és 1664-ben ugyan­ez történt Portugáliában is, illetve Portugália minden gyarmatán IV. János király kezdeményezésére... Ausztriában mindez a következő év­ben történt. 1846-ban az amerikai püspökök ezt írták. „Mi Isten szent anyjának különleges védelme alá helyezzük magunkat és híveinket..." 21
Mária és az iszlám
Nem nehéz elképzelni buddhistákat, hindukat, New Age-seket és li­berálisokat - ahogy a katolikusokat és a protestánsokat sem hogy egyetlen világvallásban egyesüljenek, viszont a milliárdnyi muzulmán különleges problémát jelent. Mária azonban, úgy tűnik, még őket is be tudná vonni egy egyetemes hitbe. Egy brit katolikus újság beszámol ar­ról, hogy „Mária iránti lelkesedés terjed Afrika-szerte, amit szűz Mária állítólagos jelenései kísérnek, és mindezek következtében a muzulmá­nok között is követőkre talál..."25
Az afrikai muzulmánok maguk is tapasztaltak szűz Mária-jelenéseket, „nem kell ahhoz kereszténnyé válniuk, hogy Máriát kövessék."26 Az Our Sunday Visitor című újság rámutatott, hogy az iszlám szent könyvben, a Koránban nagy tisztességet adnak Máriának, és kimutat­ta azt a bonyolult kapcsolatot, ami közötte és Mohamed kedvenc lá­nya, Fátima között van. 27
Fulton J. Sheen püspök írt egy érdekes könyvet, amelyben megjó­solta, hogy az iszlám kereszténnyé fog válni, ha felkérik a muzulmáno­kat, hogy isten anyjának tiszteletét tegyék magukévá. Az érvelés a kö­vetkező: A Koránban... nagyon sok idézet található, amely az Áldott Szűz­re vonatkozik. Először is, a Korán hisz Jézus szeplőtelen fogantatásá­ban, és szűz általi születésében... Mária ezáltal a muzulmánok számá­ra egy igazi Sayyida, vagyis hölgy. Mária egyetlen lehetséges komoly ri­válisa, akit a muzulmánok imádnak, Fatima lehet, Mohamednek a lá­nya. Farima halála után Mohamed így ír: „Te leszel a legáldottabb nő Mária után a Paradicsomban."28
Sheen azzal folytatja, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy a Miasszo­nyunknak volt előrelátása abban, hogy a portugáliai Fátima nevű fa­luban jelenjen meg (melyet Mohamed lánya után neveztek el a musz- lim invázió ideje alatt), és ezáltal lett ismertté, mint a „Fátimai Miasszonyunk". Amikor a Fátimai Miasszonyunk egy szobrát afrikai, indiai vagy más muzulmán területeken körbevitték, muszlimok százezrei kezdték el imádni. Két napon belül hozzávetőlegesen ötszázezer ember jött el, hogy tiszteletét tegye a bálványnak az indiai Bombayban.29
Mária és II. János Pál
Senki sincs annyira meggyőződve a fátimai jelenések hitelességéről, mint a jelenlegi pápa, és nincs senki, aki jobban tisztelné őt. II. János Pál, „aki a Miasszonyunknak ajánlotta fel önmagát és főpapi méltósá­gát"30, címerében az „M" betűt Mária nevének kezdőbetűje miatt vi­seli. Személyes vallomása pedig palástjába van belehímezve latinul: totus tuus sum Maria; Mária, teljesen a tied vagyok. A Mária iránti megkülönböztetett tiszteletre a pápának különleges oka van. 1981. május 13-án történt a merénylet ellene, a Szűz állítólagos fátimai első megjelenésének (1917. május 13.) évfordulóján.31
A pápa lábadozása során kapott egy látomást, amiben azt mondta neki a Szűz, hogy egy különleges küldetést kell betöltenie, békét kell hoznia a világ számára.32
Miután felépült, II. János Pál visszatért a Vatikánba, ahol közvetlen elődei sírjánál imádkozott, és azt mondta, hogy „lehetett volna itt egy másik sír is, de az áldott szűz.., másként rendelte"33, majd áhítattal és hálásan hozzátette: „aznap éreztem azt a különleges anyai védelmet és törődést, amely sokkal erősebbnek bizonyult, mint a halálos golyó".34 Miért is volna szüksége az embernek Istenre, ha számára megada­tott Mária védelme?
A hálás pápa 1982. május 13-án ünnepélyes zarándoklatot tett Fa­timába, ahol „a Fátimai Miasszonyunk szobra előtt imádkozott. Ezrek hallották, amint a világot átadja Máriának, engedelmeskedve ezzel Mária kérésének".
„Legalább másik három alkalommal (1983. október 16-án, 1984. március 25-én és 1985. december 8-án) ajánlotta még fel a világot a Miasszonyunknak"35, és „különösen az orosz népet". Most, hogy már a berlini fal leomlott, és a szovjet kommunizmus egész Európában vere­séget szenvedett, sokan ezt a Fátimai Miasszonyunknak tulajdonítják. Azt mondják, hogy teljesítette ígéretét, miszerint ha a pápák és a püs­pökök átadják a világot és Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének, akkor Oroszország meg fog térni, és béke lesz a világon.36
Egy ilyen kijelentés a legteljesebb ellentétben áll a Biblia világos ta­nításával, amely szerint „békességünk Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által van" (Róma 5,1), és ez az Isten kegyelmének ingyen ajándéka - „békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által" (Kolos­sá 1,20). Az egyén életébe a békesség hit által jön, azok számára, akik hisznek az evangéliumban. A világbéke csak akkor fog megvalósulni, amikor Krisztus visszatér, hogy uralkodjon Jeruzsálemben, ahogy a próféták előre megmondták.
Azonban a katolicizmus Máriája elfoglalta Krisztus helyét, és azt ál­lítják, hogy rajta keresztül fog eljönni a béke. A jelenlegi pápa és egy­háza támogatja ezt az eretnekséget. A mai világ (beleértve azokat is, akik magukat kereszténynek nevezik), túlságosan is nyitott arra, hogy egy olyan megoldást találjon problémáira, amely kihagyja Krisztust. A fenevadon ülő asszony azt mutatja, hogy a jelenések hamis-Máriája kulcsszerepet fog játszani abban a hamis békében, amely által az antikrisztus „hirtelen elveszt sokakat" (Dániel 8,25).
Az a személy, amely a jelenések során a Fátimai Szűznek adja ki magát, kijelentette, hogy az Úr „rábízta fiának a békességét". Saját bé­ketervét ajánlja fel Krisztusé helyett: Imádkozzátok a rózsafüzért minden nap, hogy békességet nyerje­tek a világnak!.. Imádkozzatok, imádkozzatok sokat, és mutassatok be áldozatokat a bűnösökért, mert nagyon sok ember megy a kárhozatra, hiszen nincs senki, aki áldozatot hozna és imádkozna értük. Istennek az az akarata, hogy a világ odaszánja magát az én szeplő­telen szívemnek. Ha az emberek megteszik, amit mondok neked, ak­kor nagyon sok lélek fog megmenekülni, és békesség lesz." A lelkek „a kárhozatra jutnak, hiszen nincs senki, aki áldozatot hozna"? Krisztus már meghozta az egyedüli üdvözítő áldozatot!
Egy csábító szellem
Amit Róma elfogad és támogat, nyilvánvaló tagadása annak, hogy Krisztus áldozata tökéletes váltság a bűnösökért. Az utóbbi hatvan év­ben mindegyik pápa lerótta tiszteletét a Fátimai Miasszonyunknak.38
A misztikus „Szeplőtelen Szívnek" való odaszánás helyettesíti Is­tennek, vagy a Krisztusnak való odaszánást, és azt állítják, hogy a Mi­asszonyunknak való engedelmesség békét hoz. A jelenések során meg­jelenő személy bizonyosan nem Mária! Magának követelve az egyedül Krisztusnak kijáró hatalmat és tulajdonságokat, a fátimai jelenések so­rán megjelent személy még a következőket is kijelentette: Soha nem hagylak el titeket. (Ezt ígérte Jézus Krisztus a tanítvá­nyainak, ami magába foglalja a mindenütt jelenlevőséget, mely egye­dül Istennek a tulajdonsága.)
Az én szeplőtelen szívem lesz a ti menedéketek, és az út, amely Is­tenhez fog titeket vezetni...Hozzatok áldozatokat a bűnösök megtéréséért (csak Krisztus áldo­zata segít a bűnösökön!), és azokért a bűnökért is, amelyeket Mária szeplőtelen szíve ellen követtek el...Megígérem, hogy az üdvösséghez szükséges kegyelemmel fogom támogatni haláluk óráján azokat, akik öt egymás utáni hónap első szombatján gyónnak és áldoznak, és ötször elmondják a rózsafüzért, és egy negyed óráig velem lesznek, miközben a rózsafüzér titkain elmél­kednek azért, hogy számomra engesztelést mutassanak be.31'
A hamis-Mária ígérete, hogy „Istenhez vezeti az embereket", Jézus Krisztus keresztáldozatának újabb tagadása, és ez benne foglaltatik a katolikus dogmákban és szertartásokban is. Az, hogy a világnak Mária szívének kell bemutatni engesztelést azért a sok bűnért, amit ellene cselekedtek - ugyancsak eretnek tanítás. Dávid azt mondta, „egyedül te ellened vétkeztem" (Zsoltárok 51,6).
A bűnt Istennel szemben követik el, és nem az ő teremtményeivel szemben. Tehát egy olyan tanítás, amely szerint engesztelést kell bemu­tatni Máriának a vele szemben elkövetett bűnökért, ismét őt teszi Isten helyére. Az asszonynak ez a felmagasztalása egyrészt teljesen megfelel János apostol látomásának, ugyanakkor pogánysággal elegyíti a keresz­ténységet, ahogy már korábban rámutattunk erre.
„Mindennap mondjátok el a rózsafüzért, hogy békesség legyen..." Egy népszerű katolikus televíziós műsor a következő hirdetést teszi közzé: „nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani a rózsafüzérrel", majd megadnak egy telefonszámot, amit ingyen lehet hívni. A ró­zsafüzér elmondásakor a Miatyánkot hatszor kell elismételni, hogy „Dicsőség legyen az Atyának..., Fiúnak..., Szent Léleknek...", azt vi­szont, hogy „Üdvöz légy Mária, kegyelemmel teljes" ötvenháromszor kell elmondani, illetve elismételni. Igen, ismét az asszony van előtérbe helyezve! A világot előkészítik annak a személynek a fogadására, aki a fenevadon ül, és még teljes evangéliumi vezetők és gyülekezeteik is sokszor be vannak csapva. (Egy népszerű teljes evangéliumi vezető, aki a bibliai próféciák szakértője, és arról is híres, hogy nagyon sok bib­liai idézetet tud kívülről, rendszeresen elismerő szavakkal beszél a pá­páról a televízióban, és a Fátimai Miasszonyunkat idézi, mintha az iga­zat szólna.)
Nyilvánvalóan ezek a jelenések ellenkeznek a Biblia evangéliumával. Az Ige szerint az üdvösség kegyelemből van, hit által mindazok számá­ra, akik hisznek Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatában. A je­lenések Máriája viszont önmagának adja a dicsőséget Jézus Krisztus helyett. Mindez nem más, mint egy „hitető szellem" (l.Timóteus 4,1) munkája. Ennek ellenére II. János Pál a következőt mondta: „A fáti­mai üzenet minden embernek szól, és sokkal sürgetőbb és fontosabb, mint valaha."40
Ezek a jelenések mindenütt álbékességet ígérnek. Figyeljük meg a következő hirdetést a helyi Queen of Peace Center (Béke Királynője Központ) által kiadott Dallas Morning Neews nevű újságban: Hogyan nyerhetünk békességet? Van egy kiáltó szó a pusztában...: egy asszonyé... Erről az eseményről beszámolt a New York Times, a 20/20 magazin, a Life, a Time magazin és a The Walstreet Journal... stb. Több millió em­ber látogatta meg ezt a helyet és a legtöbbjük Istenbe vetett új hittel tért haza, békességgel a szívükben, és azzal a vággyal, hogy megéljék az evangélium üzenetét... Igen, Szűz Mária jelenéséről beszélünk Medjugoréban, Bosznia-Hercegovinában ugyanúgy, mint a világ több más helyén is. Miért pont Szűz Mária? Az áldott Szűz Mária volt az a szent edény, aki behozta Jézust a világba. Lehetséges, hogy ő ismét előhírnöke Krisztus második eljövetelének?... A Szűznek az üzenete a következő: „Először a szívekben kell békességet teremteni, aztán a családokban, s végül a világban"""
A katolicizmus Jézusa alá van rendelve Máriának
A jelenésekről azt állítják, hogy közelebb viszik az embereket Jézushoz, de valójában a Mária-kegyhelyekre zarándoklóknál kevés jele tapasz­talható a Krisztusnak való odaszánásnak. Mária kapja a tiszteletet. Ál­landóan a rózsafüzért imádkozzák, és Máriáról beszélnek inkább, mint Jézus Krisztusról. Máriának adják a hódolatot, és a zarándokok úgy te­kintik magukat, mint Mária szolgáit, és mindannyian az ő akaratát cselekszik. Szerintük Mária, és nem Jézus Krisztus az, aki el fogja hoz­ni a békét. Ez az ő béketerve a világ számára, őneki kell bemutatni en­gesztelést az ellene elkövetett bűnökért, és neki kell fia kezét vissza­fogni az ítélettől. Máriát, nem pedig Krisztust dicsőítik. Az a Jézus, aki a jelenésekben megjelenik, egy hamis Jézus, aki alá van rendelve Má­riának. „Máriának" a portugáliai Fátimában történt jelenései, amelyek olyan sokat jelentettek a pápáknak, különösen II. János Pál pápának, rendkívül lealacsonyítják Krisztust, és az ő helyére Máriát emelik fel. Ezt a hamis evangéliumot, vagyis hogy Mária által valósul meg a meg­váltás, még egy démon is elősegíti, aki Jézusnak adja ki magát, és Má­riával együtt jelenik meg. A „Fátimai Miasszonyunk"-ról szóló egyik jelentés a következőket mondja: 1925. december 25-én a legszentebb Szűz Mária megjelent Luciá­nak a gyermek Jézussal az oldalán egy fényfelhő tetején. (Jézus többé már nem gyerek!) A Miasszonyunk rátette az egyik kezét Luciának a vállára, míg a másik kezében egy olyan szívet tartott, mely körbe volt véve éles tö­viskoronával. Ekkor a gyermek Jézus megszólalt: Könyörüljetek a legszentebb anyának szívén! Tövisekkel van kö­rülvéve, melyet a hálátlan emberek szúrnak bele minden percben, és nincs, aki eltávolítsa őket az engesztelés cselekedeteivel.42
1926. február 15-én a „gyermek Jézus" ismét megjelent, és arra buz­dította a katolikusokat, hogy „az ő szent anyjának szeplőtelen szívéhez való engesztelést és odaszánást hirdessék", és kijelentette, hogy engesz­telést kell bemutatni Mária szeplőtelen szívének az emberiségért, hogy üd­vösséget nyerjen.*3 Ez a kijelentés valóságos istenkáromlással ér fel! Ezt az igazi Mária vagy Jézus soha sem mondta volna. Jézus Krisztus már nem gyermek, és így nem jelenhetett meg ebben a formában. De miért is tette volna? Amikor meghalt a bűneinkért, érett férfikorban volt, és most az Atya jobbján ül, feltámadott, megdi­csőült testben. A valósággal és a józan gondolkodással teljesen ellen­tétes az a gondolat, miszerint Krisztus még mindig egy kisbaba, aki az anyja karjaiban van. Ennek ellenére mégsem okoz problémát a katoli­kusoknak, hogy elhiggyék, hogy a több millió kiosztott ostya Krisztus „valóságos" teste, illetve, hogy Jézus Krisztus, miközben a mennyek­ben van érett férfikorban, feltámadott testben, ugyanakkor a földön kisdedként jelenik meg.
Jézus Krisztus feltámadása után ezt mondta tanítványainak: „És [kell]... prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsána­tának minden pogányok között..." (Lukács 24,47) (angolban: a megté­rést és a bűnök bocsánatát kell prédikálni az ő nevében, minden nemzetben). Prédikációjában Pál kijelenti: „hogy ez által (Jézus) hirdettetik nék­tek a bűnöknek bocsánata. És mindenekből, amikből a Mózes törvé­nye által meg nem igazíttathattok, ez által (nem Mária által) minden­ki, aki hisz, megigazul" (Apostolok cselekedetei 13,38-39).
A Bibliában még utalást sem találunk arra, hogy engesztelést kelle­ne bemutatni Máriának, még kevésbé azt, hogy ez szükséges az „em­beriség üdvösségéhez". Mindegyik jelenés a Mária általi megváltás hamis evangéliumát hirdeti bátran, valamint az ismert katolikus tanításokat, mint a purga­tórium, a ceremóniák és a cselekedetek általi megigazulás. A „Medjugorei Miasszonyunk" ezt mondta: Nagyon sok lélek van..., s ezek a purgatóriumban vannak, mert senki nem imádkozik érettük. (1982. 07. 21.) Isten teljes bizalmát belém helyezte. Különösen azokat védem, akiket nekem átadtak. (1982. 11. 06.) Karácsony tájékán hagyják el legtöbben a purgatóriumot. Vannak olyan lelkek a purgatóriumban, kik buzgón imádkoznak Istenhez... (és Isten megengedi számukra, hogy megmutatkozzanak a földön élő ro­konaik előtt, azért, hogy emlékeztessék őket a purgatórium létezésé­re...) (1983. tavasz)
Világosan láthatjuk, amire Pál figyelmeztetett: „..; az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén" (lTimóteus 4,1). A jelenések tanításai nyil­vánvalóan démonok tanításai, melyek tagadják Krisztus kereszthalálá­nak az elégséges voltát bűneinkért, olyan szellemekéi, melyek tagadják azt, hogy Ő mindennek az ura, és egy hamis Máriát magasztalnak fel Jézus Krisztus fölé. Mária lett a Jézushoz vezető út és a mennybe veze­tő ajtó. (Ez egy bevett katolikus doktrína, de nem bibliai!) Rendkívül jellemző a texasi San Angelo egyházmegye püspöki hi­vatala által kibocsátott levél alábbi részlete, amely a „guadalupei Miasszonyunk" szentélyének az építésére vonatkozik:
Amikor a mi áldott anyánk megjelent a Tepeyace hegyén Jüan Diegónak 1531-ben, Mária azt kérte, hogy egy szentély emeltessék az ő tiszteletére, hogy rajta keresztül Istennek a szeretete, irgalmassága, segítsége és támogatása kiáradjon a zarándokokra, akik ellátogatnak erre a szent helyre. Imádkozzunk a Szent Szellem vezetéséért..., és kérjük a mi áldott anyánkat, hogy adjon vezetést." (aláírás)... stb.
A levél mellé a következőket csatolták: „Igen! Segíteni akarok a mi áldott anyánk tiszteletére emelt szentély felépítésében azért, hogy mindenki megvigasztalódjon az ő jelenlététől." Léteznek a guadalupei Miasszonyunk számára korábban épített szentélyek is. Az egész vilá­gon több ezer Mária-szentély van. Lehetséges, hogy egyszerre mind a több ezerben jelen legyen? Ahhoz, hogy ez tényleg megvalósuljon, Is­tennek kellene lennie. Valójában a katolikus Mária azt ígéri, hogy a vi­lág minden katolikusával vele van. Tagadhatatlan tény, hogy a katoli­kusok úgy tekintenek Máriára, mint hogyha nagyobb volna, mint Is­ten, és sokkal irgalmasabb, sokkal jobban szeretné őket, mint Isten. Ahogy a múltban is istennők játszottak domináns szerepet, úgy ez az istennő is domináns szerepet fog játszani a jövőben.
Újjáéled az ókori Róma vallása
Világos, hogy a római birodalomnak egy újjáéledése fog bekövetkezni az antikrisztus uralma alatt, és ugyanúgy a vallása is újra fog éledni. Ahogy már láttuk, a pogányság átmentése történt meg a keresztény terminológia leple alatt. Később ez a vallás a római katolicizmus nevet kapta.44 A termékenység-istennőket ábrázoló szobrok neveit Mária ne­veivel helyettesítették. A császárság idején szobrokat készítettek a ró­mai császárokról, és mindazok akik megtagadták, hogy meghajoljanak a szobrok előtt, és istenként imádják a császárokat, azokat megölték. Mint a római császárok utódjai, a pápák is megölték azokat, akik meg­tagadták a hűségesküt és az ő vallásukat. Mindez tagadhatatlan törté­nelmi tény, és a Biblia azt mondja, hogy az antikrisztus uralma alatt ez ismét meg fog történni. ...hogy csinálják meg a fenevad képét.., és azt mívelje, hogy mind­azok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. (Jelenések 13,14-15)
Jelenések 13,11-17; 19,20; 20,10. Jelenleg, amikor a pápa megjelenik, ugyanazt az imádást lehet látni, megfigyelni, amit a világ az antikrisztusnak ad, amikor is­tenként őt imádja. Figyeljük meg a következő beszámolót, ame­lyet egy szemtanú mond el a Denverben megrendezett Ifjúsági Világ­napon. A böjtölő zarándokok, akik tizenöt mérföldet (24 km-t) gyalo­goltak, a Cherry Creek parkban egy egész éjszakán át tartó virrasztá­son vettek részt az „új adventi Miasszonyunk" tiszteletére, és várták a pápát a következő reggelen. Ami ezután történt, döbbenettel töltötte el azt a néhány keresztényt, aki jelen volt: Egyszer csak a zenét elnyomva hallani lehetett a fehér helikopter zaját. „Ez a pápa! A Szentatya!"... a tömeg hisztérikussá vált. Az em­berek előre nyomultak. Néhányan rózsafüzért szorongatnak a kezük­ben..., sírnak..., (mások) örvendeznek... A zenekar elkezdi az Abba Ojcze Fanfare-t, ami a pápa indulója. A tömeg zaja fülsüketítővé válik, amint II. János Pál pápa jelen­téktelennek tűnő alakja megjelenik... Mosolyog és integet a tömeg­nek; szinte hihetetlen látni, hogy a tömeg, hogyan imádja ezt az em­bert. Jelenlétében az emberek elvesztik az ellenállásukat. Sebezhetővé válnak ebben a hatalmas „szellemiségben". A pápa megöleli és meg­csókolja azokat, akik a közelében vannak. II. János Pál pápa fehér ruhában elindul a székéhez vezető lépcső­kön. Széke tölgyből készük, trónszerű építmény. Az álló tömeg felé int újból, aztán felmegy a lépcsőkön, majd leül. A zene halkan szól, mi­közben egy fiatal a következőket olvassa fel: „Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből; és a királyi szék előtt és a bárány előtt állnak vala fehér ruhában, és az ő kezeikben pálmaág vala; És kiáltanak nagy szóval, mondván: az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül és a Bárányé!"
Hogy pont ennél a jelenetnél olvasták fel ezt az igét..., aggodalom­mal tölti el a protestánsokat, és elborzadnak ettől. Az idézet a Jelené­sek 7,9—10-ből van, és Krisztust ábrázolja a trónuson. „A nagy soka­ság, melyet senki meg nem számlálhatott": az igazi egyház, a menyasszony. Azonban a Cherry Creek parkban a pápa ül egy trónuson, sok nemzetből és népből származó fiatalok előtt, és ezek a fiatalok kiáltot­tak, akik ezt az idézetet felolvasták. Talán a pápa arra akart célozni, hogy ő Krisztus a trónszéken, és a körülötte lévő fiatalok pedig az ő nyája...? Megdöbbentő ez az arro­gancia János Pál látszólagos alázatossága ellenére! Azonban azok, akik nem ismerik az Igét, és a pápai himnusz lengyel szövegét, nem látnak és nem éreznek arroganciát. Ők szeretetet látnak és éreznek.
II. János Pál pápa személyén keresztül határozottan működik egy erős megtévesztő szellem..., akit Abba-Atyának szólítanak, miközben fehér ruhában ül egy trónuson. Nemzeti ruhákba öltözött fiatalok, akik a föld kontinenseit képvi­selik, előrejönnek, kezükben tartva nemzetük zászlaját. Felmennek a lépcsőn, és lehelyezik zászlaikat a pódiumra, szó szerint János Pál lábai elé.45
Ismét Róma!
A rómaiak, akik imádták a császárt, nem voltak szűklátókörűek. Na­gyon sok istenük volt, és nagyon sokféle hitet tűrtek meg. A kereszté­nyeket nem azért üldözték, mert hittek Jézus Krisztusban, hanem azért, mert csak benne hittek, és más istent nem fogadtak el, csak a Biblia Istenét. A katolicizmus úgyszintén toleráns a többi vallással szemben, megengedi tagjainak, hogy bármit gyakoroljanak, a jógától a vudu varázslásig, csak az a lényeg, hogy az egyházon belül maradjanak. Mind a közvéleményben, mind a törvényhozásban kezd megerősödni ez a fajta magatartás. Úgynevezett „gyűlölet törvényeket" kezdenek hozni Kanadában és az Egyesült Államokban (és máshol is), melyek szerint bűncselekmény azt állítani, hogy bárki téved az ő vallásos vagy erkölcsi felfogásában vagy gyakorlatában. Hasonlóképpen hamarosan törvényellenes lesz azt mondani, hogy a homoszexualitás bűn, vagy hogy bármilyen vallás hamis. Az ún. „fajirtási egyezmény", amelyet aláírt az Egyesült Államok és sok más nemzet is (bár még nem lépett életbe), már most bűncselekménynek tekinti azt, ha valakinek a val­lásos hitét hamisnak tekintik, akárcsak azt, hogy ha valaki mást átté­rít egy olyan hitre, amit ő maga igaznak tart.
Furcsa módon a római katolicizmus, miközben azt állítja, hogy ő az egyedüli igazi egyház, minden vallást elfogad, mint ahogy már láttuk. Mindezek alapján a Vatikánra rendkívül ráillik a Jelenések 17-ben le­írt asszony képe, aki a fenevadon ül. Láttuk, hogy II. János Pál pápa minden vallást elfogad, és azt állítja, hogy az összes isten ugyanaz, és ugyanakkor rosszallását fejezi ki a fundamentalista keresztényekkel szemben. Barátja és csodálója, a TV-evangélista Róbert Schuller, ha­sonló nézeteket hirdet egy állítólagos evangéliumi perspektívából: úgy lehet megkülönböztetni „az igazi vallást a hamistól", hogy „pozitív-e vagy sem". Schuller arra biztatta „a vaEási vezetőket..., bármi is legyen a teológiájuk..., hogy pozitív módon fejezzék ki hitüket..., és minden vallás vezetője tegyen erőteljes és egységes erőfeszítéseket a világkö­zösséget építő vallásos értékek... pozitív erejének (kifejezésére)".46
„Világközösséget építő vallásos értékek", amelyek minden vallás számára elfogadhatóak?.. Mégis teljes evangéliumi vezetők elismerően nyilatkoznak Schullerről, és neki van a legnagyobb hallgatósága az evangélisták között a televízióban minden vasárnap reggel. Egyértelműen bizonyítható az a tény, hogy Schuller elfogadja a római katolicizmust, és támogatja a protestánsok Rómához való „ha­zatérését".47
Az eljövendő egységes világvallás nem nyíltan, hanem leplezett módon lesz keresztényellenes, akárcsak Hitler nemzetiszocializmusa; pozitív kereszténységként fogja feltüntetni magát, és ellenállhatatlanul vonzó lesz az egész világ számára. Mindez a kereszténység meghamisí­tása lesz Jézus Krisztus nevében, és ezt már teljes evangéliumi körök­ben is lehet tapasztalni. A Mária-jelenések is az összes vallás elfogadá­sát hirdetik, még a legnépszerűbb katolikus evangélista, Teréz anya is, akit senki sem mer kritizálni, rendkívül önfeláldozó karitatív tevé­kenysége miatt.
Az egész világon ismert calcuttai Teréz anya protestánsok körében is elfogadhatóvá tette a katolicizmust, és joggal csodálják önfeláldozó életét. Róma „a világ egyik legnagyobb evangélistájának"48 tartja őt. Azonban az „ő evangéliuma" senkit nem vezet Krisztushoz, hanem in­kább arra ösztönzi az embereket, hogy higgyenek csak abban az isten­ben, akiben eddig is hittek.49
Egy olyan embert hoztak felénk, akinek a teste már félig el volt ro­hadva. Férgek borították az egész testét...; odamentem, hogy meg­mosdassam..., ekkor azt kérdezte: miért teszed mindezt? „Mert szeretlek"... - feleltem. „Ez olyan számomra, mintha Jézus jött volna el egy nyomorúságos külsőben... Én csak megosztom azt az örömet, hogy szeretlek, és szeretem Jézust benned." És mit mondott akkor nekem ezután ez a hindu fiatalember? Csak annyit, hogy „Dicsőség ennek a Jézus Krisztusnak"...Ráébredt, hogy ő egy szeretett lény.50
Ennek a hindu fiatalembernek nem mondták el a legcsodálatosabb hírt, hogy „ő egy szeretett lény", mert „Jézus Krisztus Isten", aki azért jött, hogy meghaljon az ő bűneiért, és kifizette azt az árat, amelyet Is­ten igazságossága kívánt, hogy bűnbocsánata legyen, és elnyerje az örök életet, mint Isten kegyelmének ingyenes ajándékát. A szó bibliai értelmében nem tért meg. Hindu maradt, vallásának összes tévhitével és babonájával együtt. Bűneiben hagyták, hogy Krisztus nélkül haljon meg. Egy olyan hindu volt, akit „szerettek", de nem annyira, hogy a „világ legnagyobb evangélistája" elmondja neki az igazat, ami által megszabadulhat a pokoltól. Ilyen a katolicizmus „evangélizációja", amely azt a célt tűzte ki, hogy 2000-re „megtéríti" a világot. „Én min­den vallást szeretek" - mondja Teréz anya. Ez egy olyan gondolat, amely tökéletesen beleillik az eljövendő világ új vallásába."
A Vatikán és az új világrend
Az új világrend vallása hasonlóképpen toleráns lesz mindenféle hittel szemben, amelyek hajlandóak lesznek egyesülni az emberiség jótékony megmentése céljából. Azokat a keresztényeket, akik nem lesznek haj­landóak megalkudni, meg fogják ölni, mert az egység és a béke útjában fognak állni. Dávid Koresh hamis messiás volt, de a wacói mészárlás megmutatja, hogy a hatalom milyen könnyen tudja igazolni bárkinek az elpusztítását, akinek a hite különbözik a világvallástól. Clinton elnök a következőket mondta:
Nagyon remélem, hogy azokat, akik ilyen kultuszokra csábítanak, és olyan emberekkel kerülnek kapcsolatba, mint Dávid Koresh, el fog­ják rettenteni azok a borzalmas képek, amiket láttak. (Ezek a felvéte­lek az ún. Dávid ága csoport legyilkolásáról készültek a texasi Waco közelében lévő birtokukon)... Sajnos ez a fajta fanatizmus az egész vi­lágon terjed, s lehet, hogy ismét szembe kell majd vele néznünk. "
Ijesztő arra gondolni, hogy az Egyesült Államok elnöke úgy értéke­li a wacói mészárlást, mint amit a vallási fanatikusok jogosan megér­demelnek. Ezzel szemben a kormányok ápolják a kapcsolatot a római katolicizmussal. Ez nemcsak az elmúlt évszázadokban volt így, hanem a mai napokra is igaz. II. János Pál személyes kapcsolata Reagannel, Bushsal, Gorbacsowal, Arafattal és másokkal közismert. Már hivatal­ba lépése elején bebizonyította, hogy hajlandó elnézni az igazságtalan­ságot az ilyen jellegű kapcsolatok fenntartása érdekében. Meglátogat­ta Argentínában azt a juntát, amelyet három ember vezetett, (de) nem volt hajlandó fogadni annak a kb. húszezer embernek a rokona­it, akiket a katonaság erőszakkal elhurcolt, és „eltűntek".53
Az, hogy az antikrisztus erős partneri viszonyban lesz elsősorban a Vatikánnal, abból is látható, hogy minden egyes nemzet nagy hangsúlyt tesz arra, hogy jó kapcsolata legyen a pápasággal, amely az „ENSZ-et le­számítva a legkiterjedtebb nemzetközi szervezet a világon".54 A Vatikánban akkreditált amerikai nagykövet, Raymond Flynn ezt mondta: „A Vatikán kapcsolata az Egyesült Államokkal rendkívüli fontossá­gú..., és az Egyesült Államoknak is rendkívüli érdeke, hogy szoros kap­csolatban legyen a Vatikánnal."55
Clinton elnök a pápával való denveri találkozóját rendkívüli fon­tosságúnak tekintette. Többször találkozott Flynn nagykövettel, hogy előkészítsék a találkozót, és Flynn vele repült az elnöki géppel, hogy folyamatosan tudjanak megbeszéléseket tartani. Még egy év sem telt el, és Clinton elutazott Rómába, hogy találkozzon a pápával. Az egész világ elismeri ennek az eseménynek a jelentőségét. Rómától Washingtonig a geopolitikai elemzők egy „új szövetsé­gről" beszélnek, amely a világ vezető katonai hatalma, az Egyesült Ál­lamok és a világ legfőbb szellemi vezetője, a pápa között jött létre.56
A szövetség hamarosan a világ ura és a Vatikán között fog létrejön­ni. Valóban az asszony fog ülni a fenevadon - ennyire jelentős lesz sze­repe. Az antikrisztus tudja, hogy vallások békéje nélkül nem lehet po­litikai béke. Amíg a világ vallásai nem fogadják el egymást partner­ként egy közös cél megvalósítása érdekében, addig nem fog megvaló­sulni a világbéke - és a pápa, az előbb felsorolt okok miatt, rendkívül jelentős szerepet fog játszani az ökumenizmus megvalósításában. Róbert Muller, aki az ENSZ korábbi helyettes főtitkára és a Béke Egye­tem rektora, (mellesleg katolikus is), ezt mondta: Szükségünk van egy kozmikus szellemiségre... remélem, hogy a vallási vezetők egyszer összejönnek, és meghatározzák... azokat a koz­mikus törvényeket, melyek mindegyikük hitében megtalálhatók... Azt is remélnünk kell, hogy pápa el fog látogatni az ENSZ-be még 2000 előtt, és beszélni fog az összes vallás és szellemiség képviselőihez, és meg fogja adni a világnak azt a vallásos látást, hogy hogyan lehet­ne a harmadik évezred egy szellemi évezred...57
Amikor végül összefognak a vallásos vezetők és a politikai vezetők ugyanazoknak a céloknak a megvalósítása érdekében, akkor fog eljön­ni az antikrisztus királysága. Ugyanez a helyzet állt fenn (egy tökélet­lenebb formában) a múltban, több mint ezer évig a Vatikán vezetése alatt. És ismét ez fog megvalósulni, de ezúttal egy félelmetes totális el­lenőrzéssel, amit csak korunk számítógépeivel és kémszakembereivel lehet megvalósítani.
Komoly figyelmeztetés a mennyből
Vajon a különböző vallási vezetők és követőik el fogják-e viselni ezt a fajta totalitárius rendszert? Nézzük meg az amerikai National Council of Churches (NCC) (Egyházak Országos Tanácsa) 266 tagú delegáci­óját, akik 1984 júniusában ellátogattak a Szovjetunióba. 14 városban jártak, és számos államilag engedélyezett gyülekezetet látogattak meg. A New York Times beszámol arról, hogy az NCC delegáció kifejezte, „elismerését a vallásnak a társadalomban betöltött szerepe miatt a Szovjetunióban, és elítélte az Egyesült Államok szerepét a fegyverke­zési versenyben..., (és) bosszúságuknak adtak hangot, hogy látogatá­suk nyugalmát két tüntető megzavarta, akik vallásszabadságot köve­teltek, és transzparenst tartottak a kezükben (amelyre a következő volt írva: „ez nem egy szabad gyülekezet",) egy baptista istentisztelet alatt58. Az NCC delegáció vezetője, Bruce Rigdon, akit a chicagói McCormick Theological Seminary (McCormick Teológiai Szeminári­um) küldött ki, „sértőnek találta a tüntetést, és kifejezte az elismeré­sét a szovjet hatóságoknak, akik elnyomták azt."59
1993. augusztus 4-13. között tartotta a World Council of Churches (WCC) (Egyházak Világtanácsa) V világkonferenciáját a hitről és a rendről a spanyolországi santiagói De Compostelában. Római katoli­kusok első ízben vettek részt egy WCC összejövetelen mint hivatalos résztvevők. A jelenlévők célja egy világvallás létrehozásának terve volt, amely nem annyira a hit szintjén, hanem látható egységként jele­nik meg az egész világ szeme előtt. A küldöttek a következő nyilatko­zatot fogadták el: Nem lehet visszafordulni... attól az ökumenikus mozgalomtól, amely számára egyszerre fontos az egyház egysége... és a világ prob­lémája.60
Ez a kiemelkedő jelentőségű nyilatkozat felismeri azt, hogy a világ­egyháznak együtt kell működni a világkormánnyal. A WCC központi bizottságának elnöke, Aram Keshishian kijelentette, hogy a WCC- nek „doktrinális” kérdésekben sokkal jobban kell kapcsolódnia a társa­dalmi etikához...; a HIT és a REND nem hagyhatja figyelmen kívül a szociális és gazdasági területeket, miközben az egyház egységét keresi... Az az állítás, miszerint ellentét lenne a keresztény hit és a politikában való részvétel, valamint egy egységes egyház és az igazságért való harc között, ökumenikus eretnekség."
Ez a cél meg fog valósulni. Az antikrisztus és a hamis világegyház közötti érdekházasság azonban nem fog örökké tartani... Isten szerint az egyik legnagyobb bűn, amit a fenevadon ülő asszony elkövet, az, hogy nemcsak „arannyal, ezüsttel és drágakővel" kereskedik, hanem „ra­bokkal és emberek lelkeivel". (Jelenések 18,12-13) Ezt is tényekkel bi­zonyítottuk az előző fejezetekben.
Eközben egy „szózat a mennyből" a következőket mondja:
Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűne­iben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatot­tak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy né­ki, amint ő fizetett néktek, kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cse­lekedetei szerint; amely pohárból itatott, ugyanabból kétannyit töltse­tek néki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jőnek őreá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbün­teti őt. (Jelenések 18,4-8)
Szívem legőszintébb vágya, hogy akik valóban szeretik Jézus Krisz­tust és az O evangéliumát, valódi egységben és szeretetben jöjjenek össze, hogy minél több embert mentsenek meg az eljövendő rettene­tes ítélettől.Címkék: