A Tizparancsolat (a szövetség törvényei)

Alábbi cikk archívumomnak egy ősrégi maradványa, amit az Új ember katolikus hetilapból őriztem meg.
Tanulságos abból a szempontból, hogy miként változott meg - emberi kezek által - az Isten kimondott, leírt szava, a TÍZPARANCSOLAT az idők folyamán.
Bár kétségen kívül elismeri a cikk írója mindazt, amit egy komplett parancsrendszerben az emberiség haszonnal és eredményesen használt, mégis az átmagyarázások és kínos mellébeszélések olvastán, a logikus gondolkozóknak fel kell tűnjön amit érdemes kicsit szemrevételezni.(Dénes Ottó)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nagyböjt 3. vasárnapja 2Móz 20:1-17
Sokszor elsiklunk afelett, hogy még a napjainkban megjelenő imakönyveknek is a szentgyónást előkészítő „lelki tükre” egy több, mint 3000 éves parancsrendszer alapján vizsgáltatja meg a lelkiismeretünket. Noha mi már Szent Ágoston rövidített felsorolásában ismerjük a tízparancsolatot, a mózesi kőtáblák rendelkezéseiből ma is megközelíthetjük a megváltás erkölcsi üzenetét. Mert a tízparancsolat keretként átfogja az emberi lét közösségi teljességét, s mert mi a krisztusi megvalósulás után már gazdagabban, beteljesítve értelmezhetjük.033
A honfoglalástól kezdve a zsidó emberek azzal az öntudattal éltek, hogy ők Isten népét alkotják. Mivel az egyiptomi szolgaság dokumentumaiban még nem nyilvánvaló ez a meggyőződés, a kettő közötti pusztai vándorlás során kellett valami nagyszabásúnak történnie, ami kialakíthatta a zsidók tántoríthatatlan önértelmezését. S mivel egy ilyen nagyszabású változás nem valósulhat meg szuggesztív vezető nélkül: Mózes személye és szerepe is kikezdhetetlennek tűnik. Találóan mondja korunk egyik Biblia tudósa, hogy „ha kétségbe vonjuk Mózes személyét, akkor egy másik, ugyanolyan nevű személyiséget kell a helyére tennünk”.Dia10
Mi is történt hát a Szinaj-hegynél, a Kr. E. XIII. század vége felé? A zsidók az ősatyának, Ábrahámnak Istenét azonosították azzal a Jahvéval, aki csodálatos módon kiszabadította őket az egyiptomi fogságból, s törvényeinek engedelmességet fogadtak. E hűbéri kapcsolatban két alapvető teológiai gondolat van. Az egyik az, hogy Izrael nem nemzeti istent választ, hanem tudatában van, hogy vele a világmindenség Ura köt szövetséget; - a történésben tehát benne van az egyetemesség lehetősége. Másrészt: a nép a szabadulás történeti megtapasztalására adja válaszul a hitbeli értelmezést és az erkölcsi döntést. Az üdvtörténet Istene a kezdeményező fél, akinek féltékeny szeretete magába foglalja a jövőbeli segítség reményét és biztonságát is.
A tízparancsolat Isten egyetlen és szellemi létét hangsúlyozza, de nem szellemiesíti el személy mivoltát, hanem a vele fenntartandó kapcsolatot (vagyis a kultuszt) a természetes erkölcsre és igazságosságra építi. Az ősi, általában tiltó jellegű mózesi parancsokat a későbbiekben többször átdolgozták, továbbfejlesztették, s mint Isten követelményeinek alapmintáit, a társadalmi fejlődés további jelenségeire is alkalmazták. A Szövetség Törvényeivel megszületett a vezérfonál, ami elvezette az emberiséget ahhoz, aki megkötötte az „új és örök szövetséget”. S aki programbeszédében kijelentette: nem a törvényt eltörölni jöttem, hanem beteljesíteni. A tízparancsolat tehát krisztusi „akusztikával” vezet minket a végső megoldás, a húsvét felé.
Tarjányi Zoltán
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kis élveboncolás következik, amit a Szombat-Vasárnap viták sokévszázados múltja és a különböző irányokból is bekövetkező/siettetett valósága indokol.
Elsőnek idézzük: „mi már Szent Ágoston rövidített felsorolásában ismerjük a tízparancsolatot...”
Gondoljuk el, egy parlamenti döntést, egy TÖRVÉNYT ki és mi jogon RÖVIDÍTHET meg ?!!
034És az Isteni törvényeket...?Dia6
Vagy elfogadjuk a teljes – eredeti- szöveget, vagy az „átírást” tesszük be és tekintsünk legitimnek?
Ebből automatikusan következik az, hogy Istennek bármely szavát átírhatjuk mi emberek? A biblia – és ezen belül Isten szavainak - hitelessége forog kockán, nem kevesebb !
Az ősi – általában tiltó jellegü – mózesi parancsokat a későbbiekben többször átdolgozták, továbbfejlesztették...
Ez is az emberi nagyot akarás tipikus példája. Nem eléggé fejlett amit Isten írt, tehát mi majd továbbfejlesztjük !035
Hát az ilyen „továbbfejlesztett” parancsokat meg is lehet nézni. Ma már ott tartunk, hogy az un. civilizált társadalmak alaptörvényeit – lásd ALKOTMÁNYOK –egészen biztos, hogy nem tekinthetjük a társadalmi élet szilárd fundamentumainak.
Ez a rendszerek, pártok, önkényurak, lobbicsoportok érdekeinek alávetett alaptörvény már elveszti azt a tekintélyt, amit pedig alapvetően sugároznia kellene.Amikor az állampolgár már bizonytalan lesz addig még többé- kevésbé szilárd alapvetésekben, hirtelen meginog és támasz nélkülivé válik.Az olykor naponta változó alaptörvény pedig teljesen elveszti tekintélyét azokkal együtt, akik folyton igazítják egyéni ötleteikhez/igényeikhez.
Isten világot kormányzó törvényeinél – ha érvényesnek tekintjük - ez a következmény nem lehetséges.
Jézus szavait idézi a szerző: „nem a törvényt eltörölni jöttem, hanem beteljesíteni.”036
Melyik törvényre utalt a Megváltó? Dia13 Hányféle törvény létezett az ószövetségi időkben, mielőtt a Megváltó ezeket mondta? Ezek közül Jézus melyiket töltötte be és melyiket nem?
Ez egy hosszabb kifejtést igényel, érdemes lesz ezen a vonalon tovább menni a tanulmányban. A kereszténység első századai óta állandó vita tárgya:  mit kell megtartani és mit nem a bibliában olvasható parancsok/törvények közül?(Dénes Ottó)
Folytatása következik.

Címkék: